BATIBETON Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

 

 

 1. GİRİŞ

1.1 Amaç

İşbu imha politikası BATIBETON Sanayi A.Ş. kısaca (“BATIBETON”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla elimizde bulundurduğumuz kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuatı uyarınca kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin BATIBETON tarafından uygulanacak usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1.2 Kapsam

Bu politika, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, ziyaretçilerimizin ve herhangi bir nedenle BATIBETON nezdinde kişisel verisi bulunan tüm gerçek kişilerin kişisel verileri, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası çerçevesinde kanunlara uygun olarak yönetilmesini kapsamaktadır.

1.3 Kısaltmalar ve Tanımlar

Alıcı Grubu

:

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık Rıza

:

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

Anonim Hale Getirme

:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Çalışan

:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu personeli.

EBYS

:

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Elektronik Ortam

:

Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.

Elektronik Olmayan Ortam

:

Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.

Hizmet Sağlayıcı

:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili Kişi

:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

İlgili Kullanıcı

:

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

İmha

:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun

:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı

:

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri

:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri Envanteri

İşleme

:

Veri    sorumlularının        iş       süreçlerine   bağlı          olarak gerçekleştirmekte   oldukları       kişisel          verileri          işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel

İşlenmesi

Verilerin

:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,        saklanması,          değiştirilmesi,         yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir          hale    getirilmesi,    sınıflandırılması       ya      da kullanılmasının        engellenmesi          gibi    veriler          üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul

:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha

:

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Politika

:

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası

Veri İşleyen

:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Kayıt Sistemi

:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri Sorumlusu

:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

:

Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

VERBİS

:

Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik

:

28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

 

 1. SORUMLULUK

 

BATIBETON’İN tüm bölümleri ve çalışanları, sorumlu birimlerce Politika kapsamında alınmakta olan teknik ve idari tedbirlerin gereği gibi uygulanması, birim çalışanlarının eğitimi ve farkındalığının arttırılması, izlenmesi ve sürekli denetimi ile kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun saklanmasının sağlanması amacıyla, kişisel veri işlenen tüm ortamlarda veri güvenliğini sağlamaya yönelik teknik ve idari tedbirlerin alınması konularında sorumlu birimlere aktif olarak destek verir.

 1. KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, BATIBETON tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

 Kişisel veri saklama ortamları

Elektronik Ortamlar

Elektronik Olmayan Ortamlar

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb.)

 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal vb.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlik duvarı, antivirüs vb. )
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)
 • Optik diskler (CD, DVD  vb.)
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafıza Kart vb.)
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
 • Kağıt
 • Kayıt defterleri (Evrak kayıt, vardiya defteri vb.) 

 

 

 1. SAKLAMA VE İMHAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

4.1 Saklamaya İlişkin Açıklamalar

 BATIBETON faaliyetleri çerçevesinde işlediği kişisel verileri, ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun süre kadar saklar.  

4.1.1 Saklamayı Gerektiren Hukuki Sebepler

BATIBETON, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda kişisel veriler; 

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,  
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
 • 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu, 
 • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 
 • 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer mevzuat,  
 • Bu kanunlar uyarınca yürürlükte olan diğer ikincil düzenlemeler çerçevesinde öngörülen saklama süreleri kadar saklanmaktadır.  

4.1.2 Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları

BATIBETON, faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

 

 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Diğer (Aksiyon Planları Takibi)
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Kişisel Bilgi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İstatistiksel çalışmalar yapabilmek.
 • İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

4.2 İmhayı Gerektiren Sebepler

Kişisel veriler;

 

 • İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
 • İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
 • Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
 • KVKK’nın veri silinmesi ile ilgili kararın BATIBETON’ e tebliği sonrasında,
 • Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,  durumlarında, silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.
 1. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

BATIBETON, kişisel verilerin korunması için gerekli olan uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır. KVKK’nın 12(1). Maddesinde öngörülen tedbirler şunlardır: 

 • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
 • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
 • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

BATIBETON’ in bu kapsamda aldığı önlemler aşağıda sayılmıştır:

5.1 Teknik Tedbirler

BATIBETON’ in, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak aldığı teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 • Teknik sistemlerinde gerekli iç denetimlerini yapar.
 • Teknik sistemlerinde risk analizi, veri sınıflandırması, risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
 • Kişisel verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek ve/veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesini, ağ güvenliğinin ve ilgili matrislerin oluşturulmasını sağlar.
 • Bilgi teknolojileri birimlerinde çalışanların kişisel verilere erişimi yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar.
 • Veri kaybının önlenmesi ve log kayıtlarının alınması konularında gerekli tedbirleri alır. Verilerin güvenli saklanması için gerekli yedeklemeleri yapar.
 • Veri güvenliğini sağlamak amacıyla liyakat sahibi kişiler istihdam eder ve personeline gerekli KVK eğitimlerini verir.

5.2 İdari Tedbirler

BATIBETON in, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak aldığı idari tedbirler aşağıda sayılmıştır:

 

 • Batıbeton, Kişisel Veri İşleme Envanteri ve   Kurumsal Politikalar (Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama ve İmha vb.) oluşturmuştur.
 • Çalışanlarla, kişisel verilere erişimi olan üçüncü kişilerle gizlilik sözleşmelerini yapmıştır ve yapmaktadır.
 • Kurum İçi Periyodik ve/veya Rastgele Denetimler Risk Analizleri ile süreçleri denetlemektedir.
 • Disiplin Yönetmeliğine Kanuna uygun hükümler ilave ederek kişisel veriler mevzuatının ihlalini caydırıcı yaptırımlar uygulamaktadır.
 • Kurumsal İletişim (Kriz Yönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.) durumlarla ilgili olarak Kurumla irtibatta olan bir görevli tayin etmiştir.
 • Eğitim ve Farkındalık Faaliyetlerini tüm çalışanları ile yapmaktadır. İstisnasız tüm çalışanlar bu eğitime katılmak zorundadır.
 • Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Kurum tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ VE İMHA GÜVENLİĞİ

BATIBETON, Kanuna ve sair mevzuatı ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak sakladığı kişisel verileri, veriyi işleyen birim verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler içinde re’sen siler, yok eder veya anonim hale getirir.

BATIBETON tarafından en çok kullanılan silme, yok etme ve anonim hale getirme teknikleri aşağıda sıralanmaktadır:

6.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel Veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle silinir. Silme işleminin güvenliği veriyi işleyen birimle birlikte Bilgi İşlem bölümü tarafından gerçekleştirilir. Fiziksel ortamda yer alan kişisel verilerin silme işleminin güvenliğini sağlamak için ilgili birim tutanak altına alarak silme işlemini gerçekleştirir. 

Kişisel Verilerin Silinmesi

Veri Kayıt Ortamı

 

Açıklama

Sunucularda   Yer

Kişisel Veriler

Alan

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.

Elektronik Ortamda   Yer

Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan

Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır.

 

  1. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel Veriler aşağıda belirtilen yöntemlerle imha edilir. Sistem üzerinde saklanan bilgilerin imha işleminin güvenliği Bilgi İşlem bölümü tarafından sağlanır, ilgili birim tarafından kontrolü gerçekleştirilir. Fiziksel ortamda yer alan kişisel verilerin imha işleminin güvenliğini sağlamak için ilgili birim, işlemi tutanak altına alır. Grubun çimento fabrikalarında Üretim Şefinin kontrolünde ve görevlendirdiği kişinin eşliğinde fırınlarda yakılarak imha edilir.

Yetki ve sorumluluğa ilişkin ayrıntılı bilgiler çalışanların görev tanımlarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Fiziksel Ortamda Yer Alan

Kişisel Veriler

Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, yakarak geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.

Optik / Manyetik Medyada

Yer Alan Kişisel Veriler

Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin  yakılarak fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır.

6.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Anonimleştirme işleminin güvenliği Bilgi İşlem bölümü tarafından sağlanır, ilgili birim tarafından kontrolü gerçekleştirilir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA SÜREÇLERİNDE YER ALANLARIN UNVANLARI, BİRİMLERİ VE GÖREV TANIMLARI

Bölümlerde yer alan kişisel verilerin işlenmesinden, korunmasından, yok edilmesinden bölüm şefleri sorumludur. Sorumluluk alanları görev tanımlarında belirtilmiştir. Bölüm şefinin bulunmadığı durumlarda bir üst yönetici sorumludur.

 1. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

BATIBETON tarafından, faaliyetleri kapsamında işlenmekte olan kişisel verilerle ilgili olarak;

 • Süreçlere bağlı olarak gerçekleştirilen faaliyetler kapsamındaki tüm kişisel verilerle ilgili kişisel veri bazında saklama süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde;
 • Veri kategorileri bazında saklama süreleri VERBİS’ e kayıtta;
 • Süreç bazında saklama süreleri ise Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında  yer alır.

Saklama süreleri sona eren kişisel veriler için re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi veri işleyen birimler ve Bilgi Sistemleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

 

Süreç bazında saklama ve imha süreleri tablosu

VERİ SAHİBİ

VERİ KATEGORİSİ

SAKLAMA SÜRESİ

İMHA SÜRESİ

Çalışan

Ceza Mahkümiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Çalışma Süresi Boyunca

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Açıklama)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Aldığı Burs Ve Akademik Ödüller)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Araç Plaka Numarası)

15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Başvuru Durumu/Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Beden Ölçüleri)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Çocuk Sayısı)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Çocukların AGİ Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Çocukların Okul Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Değerlendirme Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Eğitim Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Eski İşyeri Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Evlat Edinme)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(ISG Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Seyahat Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Sosyal Güvenlik Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Şirket Adı)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Tarih Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Diğer Bilgiler(Vardiya Bilgisi)

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Yetki Süresi Bitiminden İtibaren 6 ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Finans

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Fiziksel Mekan Güvenliği

6 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Hukuki İşlem

İlgili sözleşme ve/veya faaliyetin sona erme tarihinden itibaren 30 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

İletişim

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

İşlem Güvenliği

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Kimlik

İlgili sözleşme ve/veya faaliyetin sona erme tarihinden itibaren 30 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Lokasyon

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Lokasyon

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Mesleki Deneyim

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Özlük

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Sağlık Bilgileri

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Sağlık Bilgileri

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan

Sendika Üyeliği

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Ceza Mahkümiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Dernek Üyeliği

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Diğer Bilgiler(Aldığı Burs Ve Akademik Ödüller)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Diğer Bilgiler(Başvuru Durumu/Bilgisi)

2 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Diğer Bilgiler(Eğitim Bilgisi)

5 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Diğer Bilgiler(Eğitim Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Diğer Bilgiler(Eski İşyeri Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Diğer Bilgiler(Seyahat Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Diğer Bilgiler(Tarih Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Finans

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Fiziksel Mekan Güvenliği

6 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

İletişim

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Kimlik

5 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Lokasyon

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Mesleki Deneyim

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Özlük

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Çalışan Adayı

Sağlık Bilgileri

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Diğer(Tutanakta Bahsi Geçen Kişi)

İletişim

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Diğer(Tutanakta Bahsi Geçen Kişi)

Kimlik

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Diğer(Tutanakta Bahsi Geçen Kişi)

Lokasyon

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hissedar/Ortak

Finans

30 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hissedar/Ortak

Kimlik

30 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hissedar/Ortak

Lokasyon

30 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hissedar/Ortak

Mesleki Deneyim

30 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Hissedar/Ortak

Özlük

30 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı

Kimlik

Sözleşme Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Diğer Bilgiler(Başvuru Durumu/Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Diğer Bilgiler(Beden Ölçüleri)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Diğer Bilgiler(Çocuk Sayısı)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Diğer Bilgiler(Eğitim Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Diğer Bilgiler(Seyahat Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Diğer Bilgiler(Sosyal Güvenlik Bilgisi)

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Finans

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Fiziksel Mekan Güvenliği

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

İletişim

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Kimlik

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Lokasyon

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Mesleki Deneyim

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Özlük

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Stajyer

Sağlık Bilgileri

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Ceza Mahkümiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Diğer Bilgiler(Araç Plaka Numarası)

Sözleşme Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Diğer Bilgiler(Çocuk Sayısı)

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Diğer Bilgiler(Eğitim Bilgisi)

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Diğer Bilgiler(Sosyal Güvenlik Bilgisi)

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Diğer Bilgiler(Şirket Adı)

Sözleşme Bitiminden İtibaren 5 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Diğer Bilgiler(Tarih Bilgisi)

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Finans

Sözleşme Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Fiziksel Mekan Güvenliği

6 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Hukuki İşlem

İlgili sözleşme ve/veya faaliyetin sona erme tarihinden itibaren 30 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

İletişim

Sözleşme Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Kimlik

İlgili sözleşme ve/veya faaliyetin sona erme tarihinden itibaren 30 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Lokasyon

İş Akdi Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Mesleki Deneyim

Sözleşme Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Özlük

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Çalışanı

Sağlık Bilgileri

İş Akdi Bitiminden İtibaren 15 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Yetkilisi

Finans

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Yetkilisi

İletişim

Sözleşme Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi yetkilisi

Kimlik

Faaliyetin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Tedarikçi Yetkilisi

Lokasyon

10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ürün veya hizmet alan kişi

Diğer Bilgiler(Abone Numarası)

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ürün veya hizmet alan kişi

Diğer Bilgiler(Tesisat No)

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ürün veya hizmet alan kişi

Finans

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Fiziksel Mekan Güvenliği

6 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Hukuki İşlem

İlgili sözleşme ve/veya faaliyetin sona erme tarihinden itibaren 30 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

İletişim

Sözleşme Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Kimlik

İlgili sözleşme ve/veya faaliyetin sona erme tarihinden itibaren 30 yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Lokasyon

Sözleşme Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ürün veya hizmet alan kişi

Müşteri İşlem

1 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Pazarlama

Sözleşme Bitiminden İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Veli / Vasi / Temsilci

İletişim

Sözleşmenin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Veli / Vasi / Temsilci

Lokasyon

Faaliyetin Sonlanmasından İtibaren 10 Yıl

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ziyaretçi

Diğer Bilgiler(Araç Plaka Numarası)

6 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ziyaretçi

Fiziksel Mekan Güvenliği

6 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

Ziyaretçi

Kimlik

6 Ay

Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde

 

 1. PERİYODİK İMHA SÜRESİ 

Periyodik imha süresi 6 ay olarak belirlemiştir. Buna göre, BATIBETON her yıl Haziran ve Aralık aylarında periyodik imha işlemi gerçekleştirilir ve bu işlem kayıt altına alınarak kayıt en az 3 yıl süreyle saklanır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İLGİLİ KİŞİNİN TALEP ETMESİ DURUMUNDA SİLME VE YOK ETME PROSEDÜRÜ

 

İlgili kişi, Kanunun 11 inci ve 13 üncü maddelerine istinaden veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;

a) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.

b) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.

c) Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca Kanunun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

 1. YETKİ VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

BATIBETON Sanayi A.Ş. uygulanmak üzere hazırlanan bu yönetmelik ile ilgili esaslarının uygulanması için gerekli iç düzenlemeleri yapma yetkisi şirket yönetimlerine aittir. Şirketlerdeki uygulamaların Yönetmeliğin genel esaslarına uygunluğu ile ilgili denetim yapma yetkisi İç Denetim Müdürlüğü’ndedir.

Yönetmeliğin uygulama başlangıç tarihi, 01/04/2018 ‘dur.