İş Başvuru Formu Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, şahsınıza ait her türlü veri, kişisel veri olarak kabul edilmektedir. İş başvurunuz nedeniyle iş başvuru ve iletişim  formlarında  verdiğiniz cv bilgileriniz, ad, soyad, e-posta, telefon ve adres bilgileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla BATIBETON SANAYİ A.Ş. tarafından işlenecektir. Başvurduğunuz işe uygunluğunuzun anlaşılması ve  iletişim  amacıyla verileriniz  işlenecek ve grup şirketlerimiz olan Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş., Batısöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş., Batıçım Enerji Toptan Satış A.Ş., Batıçim Enerji Elektirik Üretim A.Ş.  ve ASH Plus Yapı Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. şirketleri ile paylaşılarak verileriniz bu şirketlere aktarılacaktır. Verileriniz  dijital ortamda ve fiziksel ortamda, ilerleyen süreçte ihtiyaç doğmasına binaen başvuru tarihinizden itibaren  bir yıl boyunca saklanacak akabinde dijital ortamdan silinecek, fiziksel ortamda ise yakılarak imha edilecektir. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi çerçevesinde aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz. Kişisel verileri işlenen kişilerin,

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f. Maddenin (d) ve (e) bentlerinde belirtilen düzeltme, silme ve yok etme talepleri doğrultusunda yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Hak talepleri, yazılı olarak  şirket merkez  adresine yapılır. Başvurudan itibaren en geç 30 içerisinde  başvurucuya cevap verilir, talebin hukuka uygun olması halinde  gerekli tedbir alınarak gereği yerine getirilir; aksi halde, talep reddedilir. Veri sorumlusunun ret cevabının öğrenildiği tarihten itibaren otuz ve her halde veri sorumlusuna başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunulabilir. Bu kapsamda, ilgili kişilerin kanunun uygulanması ile ilgili taleplerini öncelikle veri sorumlusuna iletmeleri zorunludur.